H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

Vodonepropustljivost kapilarnog sistema betona

Prodor vode kapilarnim sistemom betona – H-Kristal smanjuje obim kapilarnih pora u betonu 

 

 

Uticajem H-Kristala pada obim kapilarnih pora u betonu do 70%.

 

 

Pukotine u betonu

Naprsline 

H-Kristal redukuje prsline u betonu na 2 osnovna načina :

  • Ispunjava prsline kristalima do veličine 0,4 mm i time ih zaceljuje
  • hemijska reakcija direktno smanjuje stvaranje prslina do 30% time što H-Kristal za svoju hemijsku reakciju koristi  zamešanu vodu i viškove hemijskih latki posle hidratácije cementa i time što zabranjuje prodor plinovima i vodi pod površinu betona

 

Uticaj H-Kristal na količine armature u betonu

Korišćenje kristalizacionog dodatka H-Kristal M ima uticaj na količinu železnobetonske konstrukcije, resp. na količinu čelika u konstrukciji, koje je odredjeno samo za zahvatanje površinskih napona odgovornih za stvaranje prslina. Kristalizacioni dodatak H-Kristal M povećava sposobnost samozaceljivanja (kolmatácie) prslina sa 0,20 mm na 0,40 mm. Ta sposobnost je overena probama. Predlog na graničnu širinu prslina je pri upotrebi H-Kristal pojednostavljen a kritérijum maximalne širine prslina, pri kojoj je beton stalno vodootporan, se pomera sa 0,15 mm na 0,40 mm. Time dolazi do manje potrebe podrške površinskim partijama betona a ograničeni su  problemi sa ispunjenjem svih delova konstrukcije betona (sprečava se stvaranje gnezda i slično ).

Računanjem na uzorku je bilo overeno,da pri obračunu na širinu prsline 0,40 mm umesto na širinu 0,15 mm je moguće uštedeti čak 50% armature.Ušteda nije samo u količini armature već i u smanjenju obima poslova armirača. Takodje se smanjuje rizik  imperfekcije konstrukcije koje nastaju na osnovu komplikovanijeg postavljanja oplate. 

Hemijska reakcija H-Kristal smanjuje stvaranje prslina u betonu za 30%

 

 

H-Kristal i zaštita betona

Beton sa dodatkom H-Kristal je zaštićen od karbonizacije 

Šta je to karbonizacija iii

Svež beton je veoma alkaličan (pH > 12) a tu alkalnost zadržava i u stvrdnutom stanju. Razlog alkalnosti je pre svega stvaranje velike količine ugljen hidroksida pri hidrataciji krečnjačkog kamena. Karbonizacija, tj. reakcija Ca(OH)2 sa atmosferskim ugljen dioksidom  (CO2), izaziva,da alkalnost betona vremenom opada. 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Govorimo, da se troše alkalne rezerve betonskog spojioca.Ta reakcija vodi ka postepenom smanjivanju pH betona u karbonatizovanoj vrsti čak na vrednost  pH oko 9. Korozija ugradjenih metalnih elemenata medjutim nastaje od momenta kada pH padne pod vrednost približno 11,2. Karbonizacija betona nastavlja od površine,koja je u direktnom kontaktu sa atmosferom,čak do unutrašnjih elemenata u betonu. Karbonizacioni proces je stvaranje karbonata reakcijom alkalnih sastava prisutnih u odredjenom materijalu sa karbonat kiselinom , koja nastaje rastvaranjem atmosferskog karbonat oksida u vodi. Karbonizaciona reakcija se najbrže širi u prisutnosti vlažnog vazduha (misli se na vazduh u porama betona ) od 75 do 92 %. Karbonizacini proizvodi oštećuju beton pritiskom,što dovodi do stvaranja prslina i ljušćenja površine betona.Iz praktičnog ugla ima veliki značaj brzina karbonizacije i debljina skarbonizovanog betona. Brzina i debljina karbonizacije zavisi od propustljivosti betona. Korozija biva glavnim razlogom sanacija  železnobetonskih konstrukcija.Opasnost korozije metalnih elemenata pri karbonizaciji se povećava slabom površinskom vrstom betona,njenom poroznošću,niskom količinom cementa u betonu,višak vode i neispravna zaštita betona.

Stepen opterećenja betona karbonizacijom raste uticajem mokre sredine,atmosferskom vlagom i njihovim povremenim menjanjem.Brzina i debljina karbonacije zavisi od propustljivosti betona. H-Kristal štiti beton od karbonizacije time što direktno utiče na propustljivost betona, koju po 28 dana smanjuje na 20 mm a u daljem periodu se još više smanjuje. Multiplikatno stvaranje kristala ograničava prodor gasova CO, CO2, SO2 i NO2 u beton i sprečava njihov uticaj  karbonizaciju betona. 

Beton sa dodatkom H-Kristal je nepropustljiv za transformatorsko ulje, sirovu naftu, naftu, benzin

 

Probu„Nepropustljivost i otpornost na naftne derivate“ vršio  TSUS, Bratislava, Slovenská Republika.Spisak proba:

H-Kristalom zaštićeni i nezaštićeni betonski uzorci su testirani da bi se odredila otpornost i nepropustljivost na naftne derivate. PVC cev duga 1500 mm prečnika 100 mm je bila učvršćena na svaki uzorak.Cevi su napunjene sa 1400 mm raznih derivata i odozgo zatvorene da bi se sprečilo isparavanje. 

Uzorci: nezaštićeni uzorci,uzorci zaštićeni 1 premazom H-Kristal S. Svi premazani i nepremazani uzorci su bili izloženi kontaktu sa raznim tečnostima pod pritiskom 14 kPa tokom 28 dana.Potom su uzorci poprečno slomljeni da bi se pokazala dubina prodora.U poredjenju sa nezaštićenim uzorcima, H-Kristalom zaštićeni uzorci su imali povećanu otpornost i postigli efektivnu zaštitu betona od prodora tih tekućina.

 

H-Kristal štiti železnobetonske konstrukcije od agresivnih uticaja sredine

Agresivni uticaj hlorida,sulfata,sulfida,ugljenih kiselina i drugih hemijskih elemenata na beton je uslovljeno prisutnošću vode. Zaštita betona H-Kristalom  nije u povećanju hemijske otpornosti cementnog kamena već u zatvaranju kapilara i pora čime brani vodi i tim elementima da prodru u beton.

Sam H-Kristal ima specifičan pH, zato štiti beton od hemikalija čiji  pH se kreće u rasponu od 3,0 do 11,0 pri stalnom a  od 2,0 do 12,0 pri povremenom kontaktu.

Agresivni uticaji hlorida

So dejstvom na beton rastvorena u tečnosti je sposobna da prodre u strukturu betona i izaziva rdju armature.Tome dolazi na mestima direktnih kontakata kao što je zimsko posipanje na mostovima i indirektno pri prskanju sa puta na krajnje strukture komunikacija. 

Natrijum hlorid (NaCl) u suvom stanju je nepromenljiv i ostaje neaktivan.Prisustvom vode stvara rastvor koji izaziva elektrolitičku koroziju.Oksidirane metalne armature oslabljuju betonsku konstrukciju i na kraju mogu da dovedu do vidljivih pukotina koje sežu do spolnih strana betona. 

Obično,visoko alkalna sredina, pruža odredjenu meru zaštite metalnoj konstrukciji.Medjutim taj imunitet slabi reakcijama hlorid solnih rastvora,koji smanjuju visoku vrednost  pH.Time se povećava provodljivost betona,koja omogućava napredovanje korozije a kao posledica je ubrzano trošenje kvaliteta konstrukcije. 

Proizvodi H-Kristal aplikovani na beton izazivaju katalitičku reakciju u kontaktu sa vlagom i stvaraju kristale drvenastih vlakana u prostorima i kapilarima betona.Ta nerazpustljiva kristalna struktura je tako mala da kroz nju tečnost ne može da prodje.Vodonepropustljivost postignuta materijalima na taj način sprečava prodoru solnih rastvora.

 

H-Kristal i otpornost betona na toplotu 

Količina vode u betonu pri visokim toplotama ima veoma važnu ulogu,zato što se zagrevanjem iz vode stvara vodena para, čime raste pritisak unutar betona i to onda izaziva destrukciju betona.Betoni zaštićeni H-Kristalom podnose mnogo veća toplotna opterećenja iz razloga što Xypex vezuje slobodnu vodu za sebe i stvara kristale. Probama kao i u praksi je dokazano, da je beton zaštićen H-Kristalom otporan na temperaturu od –32 ºC do +130 ºC u stalnom kontaktu a na temperature od –185 ºC do +1530 ºC u povremenim kontaktima.

Beton sa H-Kristalom je protivradonska barijera

Protiv radonova barijera


 Grafikon za bele kade je preuzet iz publikacije „Biele vane - vodonepriepustné betónové konštrukcie“ ČBS Servis, oktobar 2007

Citiramo-prevod: Ekonomski predlog smanjenja količine metalne konstrukcije vodootpornih železnobetonskih konstrukcija korišćenjem kristalizacionog dodatka, autor: Ing. Václav Pumpr, Csc., Ing. Zdeněk Vávra

 Inžinierske stavby 4/2008